Privacybeleid en Gebruiksvoorwaarden

INHOUD

Juridische Informatie

 

Deze licentieovereenkomst ("Overeenkomst") zet de juridische Overeenkomst uiteen tussen u, uw bestuurders, werknemers, aannemers, agenten en aangestelden, gezamenlijk de "Klant" en Xabble BV, een in België gevestigde entiteit met als haar statutaire zetel Lange Lobroekstraat 71/1, 2060, Antwerpen, België (de "Onderneming") voor het gebruik van de Dienst van de Onderneming.

 

Door de optie "Ik ga akkoord", "Gratis Demo" of "Start Gratis" te selecteren, erkent de Klant dat de Klant de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Niettegenstaande het voorgaande, zal het gebruik van de Dienst door de Klant hen en alle werknemers, agenten of onderaannemers die toegang hebben tot de Dienst binden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Als de Klant het niet eens is met een van de voorwaarden van deze Overeenkomst, is de Klant niet bevoegd om de Dienst voor welk doel dan ook te gebruiken en moet hij elk gebruik stopzetten.

 

Definities

 

"Klantgegevens" betekent de gegevens die door de Klant in de Dienst worden ingevoerd in overeenstemming met zijn rechten onder deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot, hun externe marktplaatsgegevens en accounts die aan de Dienst zijn gekoppeld, b.v. Bol.com Verkoopaccount, e-mailaccount etc.

 

"Vertrouwelijke informatie" betekent deze Overeenkomst en alle informatie (mondeling, elektronisch of schriftelijk) die door de ene partij van de andere partij is verkregen op grond van deze Overeenkomst, die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is gemarkeerd of die duidelijk vertrouwelijk is of door de openbaarmakende partij als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan schriftelijk is bevestigd dat het vertrouwelijk is binnen zeven dagen na de bekendmaking ervan en de handelsgeheimen, vertrouwelijke bedrijfsinformatie, technische informatie of knowhow van een van de partijen, al dan niet uitdrukkelijk gemarkeerd of aangewezen of kennelijk vertrouwelijk of schriftelijk bevestigd als vertrouwelijk binnen zeven dagen na de bekendmaking ervan.

 

"Intellectuele eigendom of IP-rechten" betekent patenten, handelsmerken, dienstmerken, modelrechten en databaserechten (al dan niet registreerbaar), aanvragen voor een van de voorgaande zaken, copyright (inclusief copyright in broncode, objectcode, handleidingen voor procedures en gerelateerde documentatie), knowhow, handels- of bedrijfsnamen, domeinnamen en andere soortgelijke rechten of verplichtingen, al dan niet registreerbaar in enig land (inclusief maar niet beperkt tot Benelux).

 

"Dienst" betekent de softwaredienst die door de Onderneming aan de Klant wordt geleverd, inclusief sommige of al zijn producten via de website, https://www.bodot.co, elk een "Product", en elk ander Dienstbedrijf dat ermee instemt om voor de Klant te presteren onder deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot Ondersteunende Diensten.

 

"Standaard Ondersteuningsuren" staan vermeld op de website van de Onderneming. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze uren op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat hij op de hoogte is van de openingstijden.

 

"Kritieke Ondersteuningsuren" betekent alle uren buiten de standaard ondersteuningsuren.

 

"Ondersteunende Diensten" de ondersteuning en het onderhoud van de bedrijfssoftware die door de Onderneming wordt geleverd. De ondersteunende Diensten in de Dienst worden beschreven op de relevante productwebsitepagina.

 

Licentie

 

Als tegenprestatie voor de betaling van de vergoedingen door de Klant, stemt de Onderneming ermee in om een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royaltyvrije licentie te verstrekken aan de Klant voor het gebruik van de Dienst en de levering van andere Ondersteunende Diensten overeenkomstig deze Overeenkomst voor de overeengekomen Termijn.

 

Termijn

 

Deze Overeenkomst is van kracht vanaf de registratiedatum door de Klant en blijft voor onbepaalde tijd van kracht tenzij en totdat een van beide partijen de Overeenkomst beëindigt.

 

De Klant kan de Dienst op elk moment annuleren, mits een schriftelijke kennisgeving van minimaal veertien (14) dagen. Als een schriftelijke kennisgeving om te annuleren veertien (14) dagen voor de volgende factureringsdatum wordt ontvangen, wordt de account van de Klant aan het einde van de dan relevante periode geannuleerd en worden er geen Vergoedingen meer in rekening gebracht. Voor alle duidelijkheid: beëindiging door de Klant moet binnen 14 dagen na de volgende factuurdatum worden verstrekt. Klant ontvangt geen restitutie voor vergoedingen die al aan de Onderneming zijn betaald. Schriftelijke kennisgeving kan worden verstrekt via e-mail naar info@bodot.co.

 

Onderneming kan naar eigen goeddunken deze Overeenkomst op elk moment beëindigen.

 

Beschrijving van de Dienst

 

De functionaliteit van de Dienst is afhankelijk van het Product en het abonnementsniveau dat u voor elk Product hebt gekozen. Raadpleeg www.bodot.co voor informatie over de kenmerken van het door u gekozen Product. In het geval van belangrijke wijzigingen in de functionaliteit van uw Dienst of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst, wordt u via e-mail of via een in-Product melding geïnformeerd over de wijzigingen in de specificatie of de herziene voorwaarden. Het doorgaan met het gebruik van de Dienst door de Klant betekent op zichzelf acceptatie van elke wijziging.

 

Gratis proefperiode

 

Na bevestiging van uw registratie bij de Dienst, krijgt u mogelijk een gratis proefperiode om de Dienst te gebruiken op een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en royaltyvrije basis in overeenstemming met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, met uitzondering van de betaling van vergoedingen gedurende deze periode ("gratis proefperiode"). De gratis proefperiode kan door de Onderneming naar eigen goeddunken worden verlengd.

 

In het geval dat u de Dienst wilt blijven gebruiken na het verstrijken van de gratis proefperiode, moet u; (a) alle informatie met betrekking tot de betaling van de vergoedingen in het betalingsgedeelte van de Dienst correct hebben ingevuld; (b) geldige creditcardgegevens hebben verstrekt voor betaling van de vergoedingen; (c) een abonnement hebben gekozen om u aan te melden voor gebruik van de Dienst; en (d) het juiste verschuldigde bedrag hebben betaald voor het activeren van uw abonnement op de Dienst.

 

Vergoedingen en facturering

 

De Dienst wordt elke dertig (30) dagen vooruit gefactureerd.

 

De Onderneming zal automatisch uw opgegeven creditcard belasten en u machtigt hierbij de Onderneming om dergelijke betalingen vooraf af te trekken met het geldende tarief van de Dienst op het moment van registratie ("Vergoedingen"). De Onderneming behoudt zich het recht voor om zijn prijsstructuur op elk moment te wijzigen, maar elke wijziging van het bedrag dat periodiek op uw kaart in rekening wordt gebracht, met uitzondering van kortingen, wordt u van tevoren meegedeeld. Van tijd tot tijd kan de Onderneming bepaalde kortingen, promotiecodes of andere aanbiedingen ("Kortingen") aanbieden. Al deze Kortingen worden verstrekt naar eigen goeddunken van de Onderneming en dergelijke Kortingen kunnen op elk moment en zonder kennisgeving aan de Klant worden gewijzigd of aangevuld, zelfs als dergelijke wijzigingen de terugkerende Vergoedingen die in rekening worden gebracht op de creditcard van de Klant zouden wijzigen.

 

Als u uw Dienstabonnement in een bepaalde periode upgradet, wordt er een pro-rata-toeslag in rekening gebracht voor de aanvullende Diensten, en daarna worden de volledige Dienstvergoedingen op een terugkerende basis in rekening gebracht. ALS U UW DIENST DOWNGRADET OF ANNULEERT, WORDEN GEEN RESTITUTIES UITGEGEVEN MET INBEGRIP VAN VOORUITBETALINGEN.

 

Al onze prijzen zijn exclusief BTW of andere omzetbelastingen. Bent u buiten de EU gevestigd of heeft u een geldig btw-nummer dat u aan ons verstrekt, dan rekenen wij geen btw aan. Als u niet btw-geregistreerd bent en zich binnen de EU bevindt, brengen wij u btw in rekening in het huidige tarief in de staat België. Het is uw wettelijke verplichting dat het btw-nummer dat u ons verstrekt geldig is.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de geregistreerde creditcard voldoende saldo heeft om de Vergoedingen te kunnen verwerken en het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat er te allen tijde geldige en actuele creditcardgegevens worden verstrekt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot een gemiste betaling en het niet betalen van de Vergoedingen kan ertoe leiden dat de Onderneming de toegang van de Klant tot de Dienst opschort. Zodra een betaling is gemist of er een achterstallig bedrag op de rekening van de Klant staat, heeft de Onderneming het recht om de toegang van de Klant tot de Dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te annuleren.

 

Informatie die we verzamelen

 

Ons gebruik van Klantgegevens die u aan de Onderneming verstrekt wanneer u zich abonneert op onze Dienst, staat in ons privacybeleid. Zie ook de hierbij overeengekomen bepalingen inzake gegevensbescherming zoals opgelegd door de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016), zie de Bijlage hierbij.

 

Door de Dienst te gebruiken, stemt de Klant ermee in dat zijn contactgegevens door de Onderneming worden gebruikt om updates over deze Dienst te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot wijzigingen in de dienstbeschrijving en wijzigingen in de algemene voorwaarden.

 

De Klant stemt ermee in dat de Onderneming de bedrijfs- of handelsnaam en het logo van de Klant openbaar mag gebruiken om u als onze Klant te identificeren en dat de Onderneming een Dienst aan de Klant levert in promotiemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot casestudy's, evenementmateriaal, presentaties, website, video's, tweets en andere media.

 

Klantgegevens bevatten betalingsinformatie. De Onderneming slaat geen volledige betalingsinformatie op, deze gegevens worden beheerd door onze betalingsverwerkingsprovider Mollie, die conform de Payment Card Industry ("PCI") is. De Onderneming bewaart gegevens zoals uw factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer en gedeeltelijke creditcardgegevens, waaronder de vervaldatum, de laatste vier cijfers van het kaartnummer en de naam op de kaart. Onderneming behoudt geen volledige kaartnummers of CVV-codes. Deze informatie wordt uitsluitend bewaard voor doeleinden van de klantendienst en deze informatie wordt op geen enkele manier gedeeld met derden of gebruikt voor enig ander doel dan voor klant- en technische ondersteuning.

 

De Klant stemt ermee in dat de Onderneming de bedrijfs- of handelsnaam en het logo van de Klant openbaar mag gebruiken om u als onze Klant te identificeren en dat de Onderneming een Dienst aan de Klant levert in promotiemateriaal, inclusief maar niet beperkt tot casestudy's, evenementmateriaal, presentaties, website, video's, tweets en andere media. U verleent ons hierbij een licentie om de informatie te gebruiken zoals toegestaan door deze voorwaarden, die u kunt intrekken na schriftelijke kennisgeving aan ons. Bij een dergelijke intrekking stoppen we met het gebruik van de naam, het logo en de afbeeldingen van uw bedrijf, met dien verstande dat deze kunnen blijven bestaan op websites van derden waarover we geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor versies die zijn gedrukt voordat we een kennisgeving hebben ontvangen, waarbij een dergelijke toestemming is ingetrokken. Uw bedrijf is als enige verantwoordelijk voor de verdediging en het onderhoud van zijn intellectuele eigendom.

 

Bij gebruik van de Dienst stemt de Klant ermee in de Onderneming een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde en volledig betaalde licentie te verlenen om de Klantgegevens te gebruiken voor analyse- en ontwikkelingsdoeleinden, inclusief IP-ontwikkeling ("Bedrijfsontwikkeling") . Een dergelijke Bedrijfsontwikkeling is volledig eigendom van de Onderneming en de Klant gaat ermee akkoord dat het geen rechten of claims heeft over Bedrijfsontwikkeling en doet afstand van alle rechten en claims, inclusief morele rechten, op de Bedrijfsontwikkeling, nu bekend of hierna bedacht.

 

Mocht de Klant feedback, advies, commentaar, instructie of enige andere mondelinge of schriftelijke communicatie direct of indirect aan de Onderneming geven over de Dienst ("Feedback van de Klant"), dan verleent de Klant aan de Onderneming een niet-exclusief, overdraagbaar, royaltyvrij, wereldwijd en volledig betaalde licentie in en naar de Feedback van Klanten.

 

Eigendom van materialen

 

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Onderneming en / of zijn licentiegevers alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Dienst bezitten of die kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de Dienst (inclusief alle Materialen). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verleent deze Overeenkomst de Klant geen rechten op of in patenten, auteursrechten, databaserechten, bedrijfsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken (al dan niet geregistreerd), of enige andere rechten of licenties met betrekking tot de Dienst of gerelateerde documentatie. De Klant erkent verder dat alle rechten, aanspraken en belangen op de Dienst eigendom zijn van de Onderneming en dat de rechten van de Klant om de Dienst te gebruiken beperkt zijn tot die uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

 

De Klant machtigt de Onderneming om Klantgegevens te openen, op te slaan, bij te werken, aan te passen en anderszins af te handelen (indien van toepassing) om het in staat te stellen een Dienst op grond van deze Overeenkomst correct uit te voeren.

 

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, verleent niets in deze Overeenkomst aan enige partij, enig recht en titel of licentie op de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

 

Bij beëindiging van deze Overeenkomst worden alle rechten die op grond van deze Overeenkomst worden verleend, tenzij anders vermeld, automatisch beëindigd en stemt elke partij ermee in onmiddellijk te stoppen met het gebruiken of weergeven van de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij.

 

Gegevensbescherming

 

De partijen erkennen dat voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke wetten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, de Klant de gegevensbeheerder is en de Onderneming is de gegevensverwerker zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over deze relatie en de respectieve verplichtingen van de Onderneming en de Klant met betrekking tot gegevensbescherming, zie de Bijlage bij deze.

 

De Klant bezit alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle Klantgegevens die door de Klant of namens de Klant (inclusief door de Onderneming) zijn ingevoerd voor het gebruik van de Dienst en de Klant is als enige verantwoordelijk voor de wettigheid, betrouwbaarheid, integriteit , nauwkeurigheid en kwaliteit van de Klantgegevens.

 

De Onderneming zal bij het leveren van de Dienst voldoen aan zijn Privacybeleid met betrekking tot de privacy en veiligheid van de Klantgegevens. Het privacybeleid is beschikbaar op de website van de Onderneming of op een ander websiteadres dat u van tijd tot tijd kan worden meegedeeld, aangezien een dergelijk document naar eigen goeddunken van tijd tot tijd door de Onderneming kan worden gewijzigd.

 

Zowel de Onderneming als de Klant volgen zijn eigen beschermingsprocedures voor Klantgegevens in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke wetten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd tijd.

 

Als de Onderneming namens u persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, stemmen de partijen ermee in en erkennen zij hun voornemen dat de Klant de gegevensbeheerder zal zijn en de Onderneming zal een gegevensverwerker zijn en in dat geval:

 

(a) Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de persoonsgegevens kunnen worden overgedragen of opgeslagen buiten de EER of het land waar de Klant zich bevindt om de Dienst en de andere verplichtingen van de Onderneming uit hoofde van deze Overeenkomst uit te voeren;

 

(b) De Klant zorgt ervoor dat hij het recht heeft om de relevante persoonsgegevens aan de Onderneming door te geven, zodat de Onderneming de persoonsgegevens overeenkomstig deze Overeenkomst voor u mag gebruiken, verwerken en overdragen;

 

(c) De Klant zorgt ervoor dat de relevante derde partijen zijn geïnformeerd over en toestemming hebben gegeven voor dergelijk gebruik, verwerking en overdracht zoals vereist door alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; en

 

(d) elke partij neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van de persoonsgegevens of het onopzettelijk verlies, de vernietiging of de schade ervan.

 

In het geval van verlies of schade aan Klantgegevens binnen de Dienst, is het enige en exclusieve verhaal van de Klant dat de Onderneming redelijke commerciële inspanningen levert om de verloren of beschadigde Klantgegevens te herstellen vanaf de laatste back-up van dergelijke Klantgegevens die door de Onderneming worden bijgehouden. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor enig direct of indirect verlies, vernietiging, wijziging of bekendmaking van Klantgegevens veroorzaakt door een derde partij.

 

De Onderneming host alle Klantgegevens, inclusief persoonlijke gegevens, met Digital Ocean. Details over het beveiligingsbeleid van Digital Ocean zijn hier te vinden https://www.digitalocean.com/legal/data-security/ en de Klant kan op geen enkele manier de Onderneming verantwoordelijk houden voor de kwaliteit van de dienstverlening door Digital Ocean.

 

Verplichtingen van de Onderneming

 

De Onderneming zal een dergelijke instructie geven om de Klant in staat te stellen de Dienst te gebruiken zoals de Onderneming redelijkerwijs passend acht. De Onderneming is niet verplicht om directe installatie te bieden en elke directe installatie door de Onderneming zal naar eigen goeddunken worden gedaan.

 

De Onderneming zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat alle Klantgegevens onder toezicht van de Onderneming veilig worden gehouden in overeenstemming met de goede praktijken in de sector.

 

Voor de toepassing van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke wetten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, waarbij de levering van een deel van de Dienst vereist dat de Onderneming persoonsgegevens die door de Klant zijn verstrekt als gegevensbeheerder verwerken, dan zal de Onderneming alleen handelen in opdracht van de Klant als gegevensbeheerder en de verwerking alleen uitvoeren in opdracht van de Klant.

 

Verplichtingen van de Klant

 

De Klant is als enige verantwoordelijk voor de juiste configuratie van de Dienst volgens de richtlijnen van de Onderneming. De Klant zal ook volledig voldoen aan alle relevante voorwaarden op de marktplaatsen of accounts van derden die de Klant koppelt of associeert met hun bedrijfsaccount of Dienst.

 

De Klant zal bij het uitvoeren van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst alle toepasselijke wet- en regelgeving volledig naleven en alle toestemmingen, licenties en rechten van derden verkrijgen die redelijkerwijs vereist zijn om de Onderneming in staat te stellen de Diensten uit te voeren.

 

Indien de eigen werknemers van de Klant werkzaamheden verrichten die van invloed zijn op de uitvoering van de Dienst, verbindt de Klant zich ertoe voldoende gekwalificeerde en competente werknemers te gebruiken om ervoor te zorgen dat de Diensten niet nadelig worden beïnvloed of vertraagd.

 

Als de Klant een van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet nakomt, is de Onderneming niet verantwoordelijk voor enige vertraging, kostenverhoging of andere gevolgen die voortvloeien uit een dergelijk falen, en zal de Klant de Onderneming alle kosten of uitgaven vergoeden die de Onderneming als gevolg van een dergelijke fout heeft gemaakt. De Onderneming is niet verantwoordelijk voor enige aangelegenheid die voortvloeit uit een gebrek aan passende IT-kennis of ervaring bij een van de werknemers van de Klant.

 

Hoewel de Onderneming de tools aantoont die beschikbaar zijn om btw en andere verkoopbelastingen in de software te configureren, is de Klant als enige verantwoordelijk voor de naleving van btw en andere btw in de verschillende rechtsgebieden waar de Klant zijn producten of diensten verhandelt en verzendt.

 

Als de Klant zich niet abonneert op de Dienst na het verstrijken van de gratis proefperiode of als het abonnement van de Klant om welke reden dan ook wordt beëindigd, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om eventuele marktplaatsaccounts van de Dienst te ontkoppelen.

 

Ondersteunende Diensten

 

Ondersteunende Diensten zijn inbegrepen in de Dienst; het niveau van de service wordt echter bepaald door de door de Klant gekozen Dienst. De Ondersteunende Diensten die van toepassing zijn voor de relevante Dienst van de Klant worden beschreven op de relevante website.

 

Ondersteunende Diensten worden alleen verleend tijdens de standaard ondersteuningsuren. Ondersteunende Diensten kunnen alleen in de vorm van e-mail zijn of een combinatie van e-mail, chat en telefonische ondersteuning. Diensten die geen telefonische of chatondersteuning bevatten, betekent dat de Onderneming zich het recht voorbehoudt om uw ondersteuningsprobleem of -vraag te weigeren via telefoon of chat en u wordt mogelijk gevraagd de vraag per e-mail in te dienen. De Onderneming behoudt zich het recht voor om, waar telefonische en chatondersteuning niet is inbegrepen in de Dienst, een antwoord te geven op uw ondersteuningsvraag via telefoon of chat in plaats van via e-mail.

 

Als er zich kritieke problemen voordoen, zal de Onderneming deze problemen oplossen tijdens de ondersteuningsuren voor kritieke problemen. Onderneming behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen wat een kritieke kwestie vormt.

 

Hoewel de Onderneming redelijke inspanningen zal leveren om eventuele problemen die door de Klant naar voren zijn gebracht als onderdeel van de Ondersteunende Diensten op te lossen, garandeert de Onderneming niet dat het dergelijke problemen (geheel of gedeeltelijk) met succes zal oplossen.

 

De Klant zal (a) ervoor zorgen dat alle redelijke stappen worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de Dienst op de juiste manier wordt uitgevoerd door de werknemers van de Klant; (b) samen te werken met de Onderneming bij het uitvoeren van de Ondersteunende Diensten en alle assistentie of informatie te verstrekken zoals redelijkerwijs vereist door de Onderneming, inclusief met betrekking tot de diagnose van eventuele fouten; (c) fouten onmiddellijk aan de Onderneming melden; en (d) op een redelijke en professionele manier met de Onderneming communiceren en geen vulgaire, beledigende of intimiderende verklaringen of opmerkingen sturen naar een werknemer of vertegenwoordiger van de Onderneming.

 

Telefonische Ondersteunende Diensten kunnen worden gecontroleerd en / of opgenomen en dergelijke opnamen kunnen door de Onderneming worden gebruikt voor trainings-, kwaliteits- en bewakingsdiensten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De Klant erkent dat alle IP-rechten op de Dienst die door de Onderneming over de hele wereld worden verleend, eigendom zijn van de Onderneming, dat de rechten op de Dienst in licentie zijn gegeven en niet aan u zijn verkocht, en dat u geen andere rechten in of op de Dienst hebt dan het recht op toegang en / of het gebruik in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

Klant erkent dat hij geen recht heeft op toegang tot de Dienst in de vorm van een broncode of in ontgrendelde codering. De integriteit van de Dienst wordt beschermd door technische beschermingsmaatregelen ("TBM"), zodat de IP-rechten, inclusief het auteursrecht, op de Dienst niet worden misbruikt. U mag op geen enkele manier proberen een dergelijke TBM te verwijderen of te omzeilen, noch toe te passen, te vervaardigen voor verkoop, huren, importeren, distribueren, verkopen, verhuren, aanbieden, adverteren of exposeren voor verkoop of verhuur, noch in uw bezit hebben voor privé- of commerciële doeleinden, elk middel waarvan het enige beoogde doel is om de ongeoorloofde verwijdering of omzeiling van dergelijke TBM te vergemakkelijken.

 

Vergoeding

 

De Klant zal de Onderneming verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen claims, acties, procedures, verliezen, schade, uitgaven en kosten (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van de Dienst.

 

Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Overeenkomst of zoals toegestaan door enige lokale wetgeving, verbindt u zich ertoe: (a) de Dienst niet te kopiëren; (b) de Dienst of enig deel daarvan niet te verhuren, leasen, in sublicentie te geven, uit te lenen, te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen of bij te werken; (c) geen wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan het geheel of een deel van de Dienst of een deel ervan om te combineren met of opgenomen te worden in andere programma's; (d) geen demontage, decompilatie, reverse-engineering of afgeleide werken op basis van het geheel of een deel van de Dienst, noch pogingen doen om dergelijke dingen te doen, behalve voor zover dergelijke acties niet kunnen worden verboden omdat ze essentieel zijn voor het doel om de interoperabiliteit van de Dienst met een ander softwareprogramma te bereiken, en op voorwaarde dat de informatie die u tijdens dergelijke activiteiten verkrijgt: (i) alleen wordt gebruikt om de interoperabiliteit van de Dienst met een ander softwareprogramma te bereiken; (ii) niet wordt bekendgemaakt of gecommuniceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming aan een derde partij aan wie het niet nodig is om het bekend te maken of te communiceren; en (iii) niet wordt gebruikt om software te maken die in wezen vergelijkbaar is met de Dienst; (e) om toezicht te houden op het gebruik van de Producten die door de Dienst worden geleverd en ervoor te zorgen dat de Dienst door uw werknemers en vertegenwoordigers wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst; (f) om de meest recente versie van de Dienst te gebruiken, inclusief het upgraden naar een bijgewerkte of geüpgradede versie of nieuwe release die door de Onderneming wordt geleverd onder de voorwaarden van deze Overeenkomst onmiddellijk na ontvangst van een dergelijke versie of release; (g) om de Dienst die door de Producten wordt aangeboden in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, niet aan een andere persoon dan uw werknemers te leveren of anderszins beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Onderneming; (h) geen toegang te krijgen tot de gehele of een deel van de Dienst om een product of Dienst te bouwen dat met de Dienst concurreert; en (i) niet te proberen derden te verkrijgen of te helpen bij het verkrijgen van toegang tot de Dienst anders dan zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

 

De Klant moet de Onderneming en zijn vertegenwoordigers op alle redelijke tijden en met een redelijke vooraankondiging toestemming geven om te inspecteren en toegang te hebben tot alle gebouwen en tot de computerapparatuur die zich daar bevindt, waar de Dienst wordt gebruikt of geopend, en alle documenten die worden bijgehouden overeenkomstig aan deze Overeenkomst, om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst naleeft.

 

Klant mag geen virussen, wormen, trojaanse paarden of ander materiaal openen, opslaan, verspreiden of verzenden dat de werking van software, hardware, apparatuur, netwerk- of telecommunicatiediensten of materiaal in de loop van uw gebruik van de Dienst die: (a) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch aanstootgevend is; (b) illegale activiteiten faciliteert; (c) seksueel expliciete afbeeldingen weergeeft; (d) onrechtmatig geweld bevordert; (e) discriminerend is op basis van ras, geslacht, huidskleur, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit; of (f) schade of letsel toebrengt aan een persoon of eigendom, en de Onderneming behoudt zich het recht voor om, zonder aansprakelijkheid jegens u, uw toegang tot materiaal dat deze voorwaarde schendt, uit te schakelen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Licentienemer gebruikt deze software en de Dienst op eigen risico. Voor zover wettelijk toegestaan, is de Onderneming niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, gevolg-, incidentele of speciale schade of verlies van welke aard dan ook, maar niet beperkt tot winstderving, verlies van zaken, verlies of corruptie van gegevens hoe dan ook veroorzaakt.

 

Niets in deze licentie sluit de aansprakelijkheid van een van beide partijen uit of beperkt deze op enige wijze voor overlijden en persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, of enige andere aansprakelijkheid voor zover deze niet wettelijk kan worden uitgesloten of beperkt.

 

Onder de hierin vervatte voorwaarden is de Onderneming niet aansprakelijk onder of in verband met deze Overeenkomst voor: (a) verlies van inkomsten; (b) verlies van bedrijfswinsten of contracten; (c) bedrijfsonderbreking; (d) verlies van het gebruik van geld of verwachte besparingen; (e) verlies van informatie; (f) verlies van kansen, goodwill of reputatie; (g) verlies van, schade aan of corruptie van gegevens; of (h) enige indirecte of gevolgschade of schade van welke aard dan ook ontstaan en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins.

 

De maximale totale aansprakelijkheid van de Onderneming onder of in verband met deze Overeenkomst of enig onderpandcontract, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins (inclusief enige aansprakelijkheid voor het handelen of nalaten van zijn werknemers of agenten), is beperkt tot een bedrag gelijk aan het totale bedrag dat aan de Onderneming is betaald sinds de eerste registratie van de Klant voor de Dienst of in de periode van twaalf (12) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de datum waarop de oorzaak van de actie is ontstaan.

 

De Onderneming garandeert niet dat de hierin aangeboden Dienst geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden (ongeacht of deze rechten in België bestaan of anderszins).

 

Deze Overeenkomst beschrijft de volledige omvang van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Onderneming met betrekking tot de levering van de Dienst. In het bijzonder zijn er geen voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden, expliciet of impliciet, die bindend zijn voor de Onderneming, behalve zoals specifiek vermeld in deze Overeenkomst. Elke voorwaarde, garantie, representatie of andere voorwaarde met betrekking tot de levering van de Dienst aangeboden door de Onderneming die anderszins zou kunnen worden geïmpliceerd in, of opgenomen in, deze Overeenkomst of enig onderpandcontract, hetzij door de wet, het Belgisch recht of anderszins, wordt hierbij uitgesloten voor zo ver toegestaan door de wet.

 

De Klant erkent dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor de informatie en gegevens die de Klant bewaart, evenals die voortvloeien uit het gebruik van de Dienst en de Klant is als enige verantwoordelijk voor de beveiliging van dergelijke informatie. De Klant erkent dat alleen de Klant verantwoordelijk is voor het voorspellen en berekenen van enige schade die de Klant kan lijden als er zich een probleem voordoet bij het uitvoeren van de Dienst. Bijgevolg erkent de Klant dat het de verantwoordelijkheid van de Klant is om zijn bedrijf te verzekeren tegen alle risico's die de Klant passend acht, gelet op de eigen individuele omstandigheden van de Klant en de voorwaarden van deze Overeenkomst.

 

De Klant erkent dat alle verkopen die door de Klant worden gemaakt als gevolg van het gebruik van de Dienst, direct of indirect, rechtstreeks tussen de Klant en de koper plaatsvinden, en de Onderneming aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en is geen contractspartij. De Klant verbindt zich ertoe zich te houden aan alle wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot alle consumentenbescherming, verkoop op afstand, belasting- en indirecte belastingnaleving.

 

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Onderneming niet aansprakelijk is in het geval dat een externe operator wijzigingen aanbrengt in hun dienst of hun API waarvoor de Diensten of een deel van de aangeboden Dienst verouderd zijn of de toegang tot het platform of de dienst van een derde partij verhinderen. De Onderneming is niet aansprakelijk voor beslissingen of acties van de externe platformbeheerder of de gevolgen ervan, ongeacht of deze zich voordoen met of zonder waarschuwing en ongeacht de gevolgen.

 

Onderneming is niet aansprakelijk voor: (a) de integriteit, volledigheid, precisie, nauwkeurigheid of actualisering van informatie of gegevens die door de Dienst wordt verstrekt en die afhankelijk is van derden; of (b) informatie die door de Klant is geüpload naar de Dienst of naar diensten van derden, inclusief maar niet beperkt tot de Bol.com-marktplaats van de Klant.

 

In geval van schending of niet-naleving van de gebruiksvoorwaarden of toegang tot een marktplaatsplatform van een derde partij (inclusief maar niet beperkt tot Bol.com), of vanwege algemene problemen met de prestaties van de verkoper (inclusief, maar niet beperkt tot, feedbackbeoordelingen) kan de marktplaatsexploitant (naar eigen goeddunken) uw toegang tot en gebruik van hun marktplaats (tijdelijk of permanent) beëindigen. Onderneming aanvaardt geen aansprakelijkheid voor een dergelijke beëindiging, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door het gebruik van de Dienst of anderszins.

 

De Klant erkent hierbij dat de Onderneming geen absolute garantie biedt voor een realtime verbinding met de externe marktplaats en als gevolg daarvan er een discrepantie kan zijn in de gegevens die door de Dienst worden verstrekt. Als producten door u worden oververkocht en de marktplaats een verzoek om terugbetaling van de koper ontvangt, kan dit ertoe leiden dat uw toegang en gebruik van de marktplaats permanent of tijdelijk wordt opgeschort. Onderneming aanvaardt in dat geval geen aansprakelijkheid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw verkopen op alle marktplaatsen regelmatig te controleren.

 

De Onderneming zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Dienst vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week beschikbaar te stellen, behalve voor: (a) gepland onderhoud; of (b) ongepland onderhoud. De Onderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Dienst als gevolg van gebeurtenissen buiten haar controle, inclusief maar niet beperkt tot netwerkstoringen.

 

Overmacht

 

Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere vanwege een tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst als de tekortkoming het gevolg is van een gebeurtenis buiten haar redelijke controle ("Overmacht"). Een overmachtsituatie omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-plaatsvindende, weglating of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende: (a) stakingen, uitsluitingen of andere industriële actie; (b) onlusten, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog; (c) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemie of andere natuurrampen; d) de onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, schepen, vliegtuigen, gemotoriseerd vervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer; (e) onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; en (f) de wetten, besluiten, wetgeving, voorschriften of beperkingen van enige regering.

 

Billijk gebruiksbeleid

 

Met betrekking tot gebruikers biedt de Onderneming, in overeenstemming met de beste praktijken in de branche, standaard tot 100 gebruikers. Wanneer een Klant dat aantal overschrijdt, worden ze op de hoogte gebracht via een in-product-bericht en neemt een van onze Klantensuccesteams contact met u op als ze meer gebruikers nodig hebben.

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor overmatig gebruik van gebruikers.

 

De Onderneming voert controles uit om ervoor te zorgen dat het gebruik van onze berichtendienst binnen de goede praktijk van de branche blijft. De Onderneming behoudt zich het recht voor om het abonnement van een Klant te annuleren als blijkt dat deze zich bezighoudt met het verzenden van spamberichten.

 

Vertrouwelijkheid

 

De Onderneming behoudt zich het recht voor om zijn werknemers, uitzendkrachten of onderaannemers te informeren over alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot de Klant of het bedrijf van de Klant als dergelijke communicatie noodzakelijk of wenselijk is voor de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, met dien verstande dat de Onderneming de vertrouwelijke aard van deze bovengenoemde informatie aan dergelijke personen meedeelt.

 

Algemeen

 

De Klant mag de rechten of verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst niet overdragen of toewijzen.

 

Als de Onderneming er op enig moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst niet in slaagt op strikte naleving van de verplichtingen van de Klant onder deze Overeenkomst aan te dringen, of als de Onderneming geen van de rechten of rechtsmiddelen uitoefent waarop het volgens deze Overeenkomst recht heeft, houdt dit geen afstand van dergelijke rechten of rechtsmiddelen in en ontslaat de Klant niet van het nakomen van dergelijke verplichtingen. Een verklaring van afstand door de Onderneming van een verzuim vormt geen verklaring van afstand van een volgend verzuim. Geen enkele afstandsverklaring door de Onderneming van enige bepaling van deze Overeenkomst is van kracht tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het een afstandsverklaring betreft en u schriftelijk wordt meegedeeld.

 

Als een van de voorwaarden van deze Overeenkomst door een bevoegde autoriteit wordt vastgesteld als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar in welke mate dan ook, zal die voorziening, voorwaarde of bepaling in die mate worden gescheiden van de overige voorzieningen, voorwaarden en bepalingen die zullen blijven bestaan en geldig voor zover toegestaan door de wet.

 

Deze Overeenkomst en elk document waarnaar hierin uitdrukkelijk wordt verwezen, vertegenwoordigt de volledige Overeenkomst tussen ons met betrekking tot de licentieverlening van de Dienst en vervangt alle eerdere overeenkomsten, afspraken of regelingen tussen ons, zowel mondeling als schriftelijk.

 

We erkennen elk dat we bij het aangaan van deze Overeenkomst niet hebben vertrouwd op enige verklaring, toezegging of belofte die door de ander is gedaan of geïmpliceerd door iets dat is gezegd of geschreven in onderhandelingen tussen ons voordat we deze Overeenkomst aangaan, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Overeenkomst.

 

Geen van de partijen heeft een rechtsmiddel met betrekking tot een onware verklaring die door de ander is afgelegd, zowel mondeling als schriftelijk, voorafgaand aan de datum waarop we deze Overeenkomst zijn aangegaan (tenzij een dergelijke onware verklaring op frauduleuze wijze is afgelegd) en de enige remedie van de andere partij contractbreuk is zoals bepaald in deze Overeenkomst.

 

Deze Overeenkomst, het onderwerp of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met enig element van deze Overeenkomst zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. U gaat ermee akkoord dat alle juridische procedures die door u tegen de Onderneming zijn ingeleid en die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst, alleen door u kunnen worden ingesteld bij de rechtbanken van België. Als u in een ander rechtsgebied woont kan daar een procedure worden ingeleid door de Onderneming.

 

 

 

 

 

Bijlage

 

Gegevensverwerking

 

1.     Toepassingsgebied van de gegevensverwerkingsregelingen

 

Deze bijlage ("Bijlage") weerspiegelt de overeenkomst van de partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De door Onderneming (als gegevensverwerker) ("Verwerker") voor Klant (als gegevensbeheerder) ("Verwerkingsverantwoordelijke") te verwerken persoonsgegevens betreffen de categorieën gegevens, de categorieën betrokkenen en de doeleinden van de gegevensverwerkingsdiensten zoals uiteengezet in de Privacyverklaring en dergelijk ander beleid dat beschikbaar is op de website van de Verwerker. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (General Data Protection Regulation "GDPR"). Als andere vertrouwelijke informatie dan persoonsgegevens wordt verwerkt om aan de Overeenkomst te voldoen, omvat elke verwijzing naar "persoonsgegevens" de andere vertrouwelijke informatie.

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

De Verwerker mag de persoonsgegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke niet verwerken of gebruiken voor een ander doel dan in de instructies wordt vermeld, met inbegrip van de overdracht van persoonsgegevens naar een derde land of een internationale organisatie, tenzij de verwerker dit vereist volgens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten. Verwerker moet ervoor zorgen dat er een wettelijke basis is voor de overdracht. Als de Verwerker van mening is dat een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de GDPR, of andere gegevensbeschermingsbepalingen van de Europese Unie of de lidstaten, zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk informeren.

 

3. Algemene verplichtingen van de Verwerker

 

 1. Verwerker dient ervoor te zorgen dat personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken zich hebben verplicht tot geheimhouding of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.
 2. Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om te voorkomen dat de verwerkte persoonsgegevens:
  1. per ongeluk of onwettig vernietigd, verloren of veranderd;
  2. zonder toestemming openbaar gemaakt of beschikbaar gesteld; of
 • anderszins verwerkt in strijd met de toepasselijke wetten, inclusief de GDPR.
 1. De passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen moeten worden bepaald met inachtneming van de huidige stand van de techniek, de kosten van de uitvoering ervan, en de aard, omvang, context en doeleinden van verwerking, evenals het risico van wisselende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke op verzoek voldoende informatie verstrekken om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen ervoor te zorgen dat de Verwerker zijn verplichtingen uit hoofde van deze Bijlage nakomt, inclusief ervoor te zorgen dat de passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn geïmplementeerd. De Verwerker moet informatie verstrekken met betrekking tot het verlenen van de Diensten aan de autoriteiten of de externe adviseurs van de Verwerkingsverantwoordelijke, inclusief auditors, indien dit nodig is voor de uitvoering van hun taken in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten.
 2. Verwerker moet zonder onnodige vertraging, nadat hij kennis heeft genomen van de feiten, de Verwerkingsverantwoordelijke (in overeenstemming met de aankondigingsbepalingen in de Overeenkomst) informeren over:
  1. elk verzoek om openbaarmaking van persoonsgegevens die in het kader van dit bewijs door de autoriteiten worden verwerkt, tenzij uitdrukkelijk verboden volgens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten;
  2. elke verdenking of bevinding van (a) inbreuk op de beveiliging die resulteert in onbedoelde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die zijn verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt door de Verwerker onder de Overeenkomst, of (b) andere het niet nakomen van de verplichtingen van de Verwerker onder Clausules 3.b en 3.c, of
 • elk verzoek om toegang tot de persoonsgegevens die rechtstreeks van de betrokkenen of van derden zijn ontvangen.
 1. Verwerker moet de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk helpen bij het afhandelen van verzoeken van betrokkenen onder Hoofdstuk III van de GDPR.
 2. Verwerker moet de Verwerkingsverantwoordelijke helpen bij het voldoen aan de andere verplichtingen die op de Verwerkingsverantwoordelijke rusten volgens de wetgeving van de Europese Unie of de lidstaten waar de hulp van de Verwerker impliciet is, en waar de hulp van de Verwerker nodig is om de Verwerkingsverantwoordelijke te voldoen aan zijn verplichtingen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, op verzoek om de Verwerkingsverantwoordelijke alle noodzakelijke informatie te verstrekken over een incident onder Clausule 3.8 (ii), en alle noodzakelijke informatie voor een effectbeoordeling in overeenstemming met de GDPR.

 

4. Vertrouwelijkheid

 

Verwerker zal persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden en zal de persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken of kopieën van persoonlijke gegevens maken, tenzij strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen van de Verwerker jegens de verwerkingsverantwoordelijke volgens deze Bijlage, en op voorwaarde dat degene aan wie persoonlijke gegevens worden bekendgemaakt, bekend is met de vertrouwelijke aard van de gegevens en ermee ingestemd heeft om de persoonlijke gegevens vertrouwelijk te houden in overeenstemming met deze Bijlage. Alle voorwaarden van deze Bijlage zijn van toepassing op alle werknemers van de Verwerker en de Verwerker moet ervoor zorgen dat zijn werknemers deze Bijlage naleven. Verwerker moet de toegang tot persoonsgegevens beperken tot werknemers voor wie toegang tot die gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de verplichtingen van Verwerker jegens Verwerkingsverantwoordelijke. De verplichtingen van Verwerker onder Clausule 5 blijven bestaan zonder tijdslimiet en ongeacht of de regeling van Partijen is beëindigd.

 

5. Algemeen

 

De Verwerker kan een onderleverancier inschakelen en zal onderhevig zijn aan een schriftelijke overeenkomst met de onderleverancier, waarin ten minste dezelfde gegevensbeschermingsverplichtingen zoals uiteengezet in deze Bijlage.

Deze Bijlage kan van tijd tot tijd worden gewijzigd met de nodige kennisgeving.

De voorwaarden van deze Overeenkomst worden van kracht wanneer de Overeenkomst wordt uitgevoerd en blijven van kracht totdat de Overeenkomst door een van de partijen wordt beëindigd. Ongeacht de duur van de Overeenkomst, zal deze Bijlage van kracht zijn zolang de Verwerker de persoonsgegevens verwerkt, waarvoor de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevensbeheerder is.

Geldig vanaf: 18 juni 2020

Privacy- en Cookiebeleid

 

1.    Inleiding

 

Dit is het privacy- en cookiebeleid voor bodot.co en onze bijbehorende diensten, zowel online als offline, evenals via e-mailcommunicatie die we naar u sturen (samen de Site). De Site wordt beheerd door Xabble BV (wij, ons en onze). "U" of een "gebruiker" verwijst naar een persoon die de Site bezoekt of anderszins gebruikt, u accepteert en stemt in met de praktijken die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid.

 

Voor de doeleinden van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en alle andere toepasselijke wetten, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, zijn wij de gegevensverwerker en bent u de gegevensbeheerder.

 

We doen er alles aan om uw privacy online te beschermen. We stellen het op prijs dat u niet wilt dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zonder onderscheid wordt verspreid en hier leggen we uit hoe we informatie verzamelen, wat we ermee doen en welke controle u heeft.

 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en wijzigingen zullen worden meegedeeld. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op de datum die bovenaan dit beleid is vermeld.

 

2.    Informatie die we van u verzamelen

 

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:

 

 • Informatie (zoals uw naam, titel, bedrijfsnaam, e-mailadres, functie of positie, details van sociale media, postadres en telefoonnummer) die u verstrekt door formulieren op de Site in te vullen, inclusief als u zich registreert als abonnee, klant of gelieerd zijn aan een dienst, informatie opvragen of deelnemen aan een wedstrijd of promotie die we mogelijk sponsoren;

 

 • Informatie met betrekking tot andere mensen, ons of onze serviceproviders, in verband met de Sites, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om dit te doen en ons toestemming geeft om de informatie te gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid;

 

 • IP-adres, een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw internetprovider (ISP); dit kan automatisch worden geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden wanneer u de Site bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de pagina ('s) die u hebt bezocht. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk en wordt automatisch gedaan door veel websites, applicaties en andere diensten. We gebruiken IP-adressen om het gebruiksniveau van de Site te berekenen, problemen met zijn servers te diagnosticeren, de Site te beheren en de regio's te volgen van waaruit u naar onze Site navigeert;

 

 • in verband met een accountaanmeldingsfunctie, uw inlog- en wachtwoordgegevens;

 

 • details van alle transacties die u via de Site heeft gedaan;

 

 • communicatie die u naar ons verzendt, bijvoorbeeld om een probleem te melden of om vragen, bekommernissen of opmerkingen over de Site of de inhoud ervan in te dienen; en

 

 • informatie uit enquêtes die we van tijd tot tijd op de Site kunnen uitvoeren voor onderzoeksdoeleinden, als u ervoor kiest om hierop te reageren of eraan deel te nemen.

 

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen met betrekking tot de diensten / producten die we leveren, ook waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting, en waar dit nodig is voor ons legitieme zakelijke belang. Niet-persoonlijke informatie zijn gegevens over gebruik en servicewerking die niet zijn gekoppeld aan een specifieke persoonlijke identiteit. Xabble verzamelt en analyseert niet-persoonlijke informatie om te evalueren hoe bezoekers de Xabble-websites gebruiken.

 

Niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen de pagina's zijn die op de Xabble-websites zijn bezocht, unieke URL's die binnen de Xabble-websites zijn bezocht, browsertype, IP2-adres en datum / tijdpatronen van bezoeken. De meeste niet-persoonlijke gegevens worden verzameld via cookies of andere analysetechnologieën. Xabble-webpagina's gebruiken cookies. Lees sectie 5 over cookies voor meer informatie.

 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zal strikt worden behandeld in overeenstemming met de EU-verordening algemene gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) en andere toepasselijke wetten.

 

U bent niet verplicht om dergelijke informatie te verstrekken. Als u er echter voor kiest om de gevraagde informatie achter te houden, kunnen we u mogelijk bepaalde diensten niet leveren.

 

3.    Niet-persoonlijk identificeerbare informatie

 

Overige informatie is alle informatie die uw specifieke identiteit niet onthult of niet direct betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Dit kan bijvoorbeeld browser- en apparaatinformatie zijn; Gegevens over app-gebruik; informatie verzameld via cookies, pixeltags en andere technologieën; demografische informatie en andere door u verstrekte informatie; of geaggregeerde informatie. We gebruiken deze informatie om onze werking van de Sites te vergemakkelijken en voor andere hieronder beschreven doeleinden.

 

4.    Hoe Xabble informatie verzamelt

 

Wij en onze serviceproviders kunnen op verschillende manieren informatie verzamelen, waaronder:

 

 • Via de Site: we kunnen informatie verzamelen via de Site, bijvoorbeeld wanneer u een gratis proefversie of demo aanvraagt, zich registreert voor een webinar, contact met ons opneemt, zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrief, inhoud downloadt (bijv. E-boeken) of registreert om onze Site te gebruiken .

 

 • Offline: we kunnen offline informatie van u verzamelen, bijvoorbeeld wanneer u een van onze evenementen bijwoont, tijdens telefoongesprekken met vertegenwoordigers of wanneer u contact opneemt met de klantenservice.

 

 • Via u: Xabble kan informatie verzamelen zoals uw locatie of uw favoriete communicatiemiddel wanneer u deze vrijwillig verstrekt. Houd er rekening mee dat u niet wettelijk verplicht bent om ons persoonlijke informatie te verstrekken en dat alle door ons verzamelde informatie door u naar eigen goeddunken en met uw toestemming wordt verstrekt.

 

 • Informatie uit andere bronnen: om ons vermogen om u relevante marketing, aanbiedingen en diensten te bieden te vergroten, kunnen we informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals openbare databases, gezamenlijke marketingpartners, sociale mediaplatforms en van andere derden.

 

 • Via uw browser of apparaat: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC) -adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, apparaatfabrikant en model, taal, type en versie van de internetbrowser en de naam en versie van de Site (zoals de apps) die u gebruikt.

 

 • Door uw gebruik van de apps: wanneer u een app van Xabble downloadt en gebruikt, kunnen wij en onze serviceproviders app-gebruiksgegevens volgen en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de app op uw apparaat toegang heeft tot onze servers en welke informatie en bestanden zijn gedownload naar de app op basis van uw apparaatnummer.

 

 • Via cookies en andere vergelijkbare technologieën: Cookies en andere vergelijkbare technologieën kunnen worden gebruikt om informatie te verzamelen. We kunnen derden gebruiken om advertenties weer te geven op andere websites die voor u interessant kunnen zijn, op basis van informatie die is verzameld over uw gebruik van onze Site en andere websites. Om dit te doen, kunnen deze bedrijven een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen (onder meer door het gebruik van pixeltags en webbakens). Raadpleeg het gedeelte over cookies hieronder voor meer informatie. Xabble herkent mogelijk geen geautomatiseerde browsersignalen met betrekking tot volgmechanismen, waaronder mogelijk 'niet volgen'-instructies.

 

Xabble maakt ook gebruik van webanalysediensten, waaronder momenteel Google Analytics. Xabble maakt ook gebruik van Google AdWords.

 

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om te analyseren hoe gebruikers de Site gebruiken. De gegenereerde informatie over het Sitegebruik (inclusief uw verkorte IP-adres) wordt naar Google verzonden. Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de Site door bezoekers te evalueren, statistische rapporten over de Siteactiviteit samen te stellen en andere services te bieden met betrekking tot de Site en het internetgebruik. Google kan ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites door Sitebezoekers. Ga voor meer informatie over Google Analytics of om u af te melden voor Google Analytics naar https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Xabble gebruikt de Google AdWords-remarketingdienst om op eerdere websites (inclusief Google) te adverteren voor eerdere bezoekers van onze Site. Het kan betekenen dat we adverteren voor eerdere bezoekers die een taak op onze Site niet hebben voltooid, bijvoorbeeld via het contactformulier om een vraag te stellen. Dit kan zijn in de vorm van een advertentie op de pagina met zoekresultaten van Google of een Site in het Google Display Netwerk. Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van iemands eerdere bezoeken aan onze Site. Natuurlijk worden alle verzamelde gegevens gebruikt in overeenstemming met ons eigen privacybeleid en het privacybeleid van Google. U kunt voorkeuren instellen voor hoe Google naar u adverteert met behulp van de Google Ad Preferences-pagina, en als u dat wilt, kunt u zich volledig afmelden voor op interesses gebaseerd adverteren door cookie-instellingen of permanent met behulp van een browserplug-in.

 

5.    Cookies

 

Wanneer u interactie heeft met de Site, proberen we die ervaring eenvoudig en zinvol te maken. Wanneer u de Site bezoekt, stuurt onze webserver een cookie naar uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die aan uw computer worden verstrekt wanneer u een website bezoekt en die informatie over uw gebruik van de Site opslaan en soms bijhouden. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om webzoekmachines te personaliseren en om boodschappenlijstjes op te slaan met items die een gebruiker heeft geselecteerd terwijl hij door een virtueel winkelcentrum bladert. Een aantal cookies die we gebruiken, blijven alleen geldig voor de duur van uw websessie en vervallen wanneer u uw browser sluit. Andere cookies worden gebruikt om u te onthouden wanneer u terugkeert naar de Site en gaan langer mee.

 

We gebruiken cookies om:

 

 • Onthouden dat u ons eerder heeft bezocht; dit betekent dat we het aantal unieke bezoekers dat we ontvangen kunnen identificeren. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we voldoende capaciteit hebben voor het aantal gebruikers dat we krijgen;

 

 • Elementen van de promotie-indeling en / of inhoud van de pagina's van de Site aanpassen;

 

 • Verzamelen van statistische informatie over hoe u de Site gebruikt (inclusief hoe lang u op de Site doorbrengt) en waar u naar de Site bent gekomen, zodat we de Site kunnen verbeteren en kunnen ontdekken welke delen van de Site het populairst zijn bij bezoekers; en

 

 • om de Sitenavigatie te versnellen en uw toegangsrechten op de Site te herkennen.

 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser wijzigen om dat te voorkomen of om u op de hoogte te stellen telkens wanneer een cookie wordt geplaatst. U kunt ook meer informatie over cookies vinden door naar https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie te gaan, met aanvullende nuttige informatie over cookies en hoe u cookies kunt blokkeren met verschillende soorten browsers. Houd er echter rekening mee dat door het blokkeren of verwijderen van cookies die op de Site worden gebruikt, u mogelijk niet volledig kunt profiteren van de Site.

 

Cookies die door Xabble worden gebruikt, kunnen grotendeels als volgt worden gecategoriseerd:

 

Soort cookie

Noodzakelijk

Cookie-doel

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op websites te navigeren en de functies van de websites te gebruiken, zoals toegang tot beveiligde websites of beveiligde delen van websites. Zonder deze cookies kunnen services waar u om hebt gevraagd, zoals u identificeren als zijnde ingelogd op de Site tijdens uw bezoek, niet worden geleverd.

 

Functionaliteit

Met deze cookies kan de Site de door u gemaakte keuzes onthouden (zoals uw voorkeurstaal) en verbeterde, meer persoonlijke functies bieden. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om te onthouden welke wijzigingen u heeft aangebracht in de tekstgrootte, lettertypen en andere delen van webpagina's die u kunt aanpassen. Ze kunnen ook worden gebruikt om services te leveren waar u om hebt gevraagd, zoals het bekijken van een video of het reageren op een blog. Andere voorbeelden zijn cookies die uw voortgang bijhouden bij het invullen van online aanvraagformulieren.

 

Prestatie

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen krijgen van webpagina's. Deze cookies verzamelen geen informatie die een bezoeker identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Xabble gebruikt hiervoor zowel eerste als derde partij analytische cookies.

 

Gerichte cookies

Targeting-cookies onthouden individuele websites die u hebt bezocht en helpen Xabble om u relevante en gerichte online advertenties te presenteren. Targeting-cookies kunnen op uw machine worden geplaatst wanneer u de Site bezoekt. Wanneer gerichte cookies op uw apparaat zijn geplaatst, kunnen ze worden herkend door volgende websites die u bezoekt, en hierdoor kunnen die Sites gerichte Xabble- en advertenties van derden aan u presenteren. Hoewel gerichte cookies uw bezoeken rond verschillende websites kunnen volgen, is de verzamelde informatie anoniem.

 

 

Naast cookies kunnen tracking-gifs en webbakens door ons of door derden worden ingesteld met betrekking tot uw gebruik van de Site. Webbakens ondersteunen de levering van cookies en helpen bepalen hoe vaak een pagina op de Site is bekeken. Tracking Gifs zijn kleine afbeeldingsbestanden in de inhoud van de Site of de hoofdtekst van onze nieuwsbrieven, zodat wij of derde partijen kunnen begrijpen welke delen van de Site worden bezocht en of bepaalde inhoud interessant is.

 

Sommige cookies die op onze websites zijn geplaatst, zijn niet gerelateerd aan Xabble. Wanneer u een pagina bezoekt met inhoud die is ingesloten door een derde partij, zoals YouTube, Twitter of Facebook, kunnen deze serviceproviders hun eigen cookies in uw webbrowser plaatsen.

 

We hebben geen controle over het gebruik van deze cookies en hebben er geen toegang toe vanwege de manier waarop cookies werken, aangezien cookies alleen toegankelijk zijn voor de partij die ze oorspronkelijk heeft geplaatst. U dient de websites van derden te raadplegen voor meer informatie over deze cookies en het cookiebeleid van deze derden.

 

6.    Informatie delen

 

We kunnen geaggregeerde statistieken over bezoekers van de Site, klanten en verkopen openbaar maken om onze diensten aan potentiële partners, adverteerders, sponsors en andere gerenommeerde derden te beschrijven en voor andere wettige doeleinden, maar deze statistieken bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 

We kunnen uw persoonlijke informatie ook bekendmaken aan een van onze gelieerde ondernemingen, of aan onze agenten of aannemers die ons helpen bij het leveren van de diensten die we aanbieden via de Site, het verwerken van transacties, het voldoen aan verzoeken om informatie, het ontvangen en verzenden van communicatie, het bijwerken van marketinglijsten, het analyseren van gegevens, ondersteunende diensten of andere taken, van tijd tot tijd. Onze agenten en aannemers zullen uw informatie alleen gebruiken voor zover nodig om hun taken uit te voeren.

 

Waar u toestemming geeft, kunnen we uw informatie delen met andere verbonden partijen en elke entiteit die onder gemeenschappelijke controle staat. In het geval dat we een reorganisatie ondergaan of worden verkocht aan een derde partij, gaat u ermee akkoord dat alle persoonlijke informatie die we over u bewaren, kan worden overgedragen aan die gereorganiseerde entiteit of derde partij.

 

We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving, wettige overheidsverzoeken of als we van mening zijn dat dergelijke actie nodig is om fraude of cybercriminaliteit te voorkomen om onze systemen goed te laten werken of om de Site, de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Xabble of iemand anders.

 

We kunnen links naar websites van derden aanbieden als onderdeel van de diensten die we op deze Site aanbieden. Xabble is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of voor hun privacybeleid.

 

We behouden ons het recht voor om informatie (inclusief uw persoonlijke gegevens) over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie, liquidatie, curatele of overdracht van alle of vrijwel alle activa van Xabble of een van haar dochterondernemingen, op voorwaarde dat de derde partij stemt ermee in zich te houden aan vergelijkbare voorwaarden als dit privacybeleid.

 

Hoe Xabble uw informatie gebruikt

 

Xabble gebruikt uw persoonlijke informatie om u producten of diensten te leveren en om ons te helpen uw behoeften en interesses beter te begrijpen. In het bijzonder gebruiken we uw informatie om u te helpen bij het voltooien van een transactie of bestelling, om met u te communiceren, om service en ondersteuning te bieden, om u op de hoogte te houden van diensten en voordelen, om promotionele aanbiedingen te personaliseren en om sommige Xabble-websites te personaliseren. Af en toe kunnen we uw informatie ook gebruiken om contact met u op te nemen voor marktonderzoek met betrekking tot Xabble-producten of -diensten. We geven u de mogelijkheid om uw privacyvoorkeuren met betrekking tot dergelijke communicatie te kiezen.

 

Creditcardgegevens worden alleen gebruikt voor betalingsverwerking en fraudepreventie. Creditcardgegevens en gevoelige persoonsgegevens worden door onze financiële dienstverlener of Xabble niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig is voor het verlenen van de diensten, tenzij u ons vraagt om uw creditcardgegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

 

Persoonlijke gegevens die aan Xabble worden gegeven, kunnen worden overgedragen over de staat- en landsgrenzen heen met het oog op gegevensconsolidatie, opslag en vereenvoudigd klantinformatiebeheer. Wanneer uw persoonlijke informatie of financiële informatie wordt overgedragen over de staat- en landsgrenzen heen, zal Xabble ervoor zorgen dat de informatie wordt overgedragen in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

Niet-persoonlijke gegevens worden verzameld voor rapportage over de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van Xabble-websites. Het wordt gebruikt om de klantervaring, bruikbaarheid en website-inhoud te verbeteren.

 

Als er derden bij betrokken zijn, eisen wij van hen dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens respecteren en deze behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

7.    Externe links

 

De Site kan van tijd tot tijd links bevatten naar externe Sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke Sites

 

8.    Verwerking van betalingen

 

Betalingsgegevens die u opgeeft, worden gecodeerd met SSL-technologie (Secure Sockets Layer) voordat ze via internet bij ons worden ingediend. Betalingen op de Site worden gedaan via onze betalingsgatewayprovider Mollie. U verstrekt creditcard- of bankpasgegevens rechtstreeks aan Mollie, die een beveiligde server beheert om betalingsgegevens te verwerken, uw creditcard- / bankpasgegevens te versleutelen en betaling te autoriseren. Informatie die u aan Mollie verstrekt, valt niet onder onze controle en is onderworpen aan het eigen privacybeleid en de algemene voorwaarden van Mollie.

 

9.    Veiligheid

 

We hechten veel waarde aan de beveiliging van alle persoonlijk identificeerbare informatie die aan onze gebruikers is gekoppeld. We hebben veiligheidsmaatregelen genomen om te proberen te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke informatie onder onze controle. Ons beveiligings- en privacybeleid wordt bijvoorbeeld periodiek herzien en indien nodig verbeterd en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonlijke informatie.

 

In het geval van een vermoeden van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens hebben we procedures om met incidenten om te gaan.

 

Houd er rekening mee dat het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die u via de Site indient, terwijl deze onderweg is via internet, niet garanderen en een dergelijke verzending is op eigen risico.

 

Het is raadzaam om uw browser te sluiten wanneer u uw gebruikerssessie hebt beëindigd, om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens als u een gedeelde computer of een computer op een openbare plaats gebruikt.

 

10. Opslag en bewaring van uw informatie

 

Overeenkomstig de relevante financiële en gegevenswetten zijn wij verplicht om gedurende zes jaar basisinformatie over u te bewaren.

 

Informatie die u via de Site indient, wordt verzonden naar en opgeslagen op beveiligde servers in de Verenigde Staten en in de EER. Door u verstrekte informatie kan ook door ons worden overgedragen aan onze andere kantoren en / of aan de derden die in de hierboven beschreven omstandigheden worden genoemd (zie Informatie delen), die zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt en kan worden verwerkt door personeel dat buiten de EER actief is. De betrokken landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als de EER. Waar we uw informatie overdragen, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven. Door informatie te verstrekken via de Site, gaat u akkoord met deze opslag, verwerking en / of overdracht.

 

11. Gegevensoverdracht

 

Wanneer u onze registratieformulieren invult of onze diensten gebruikt, kunnen we uw informatie overdragen aan verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte, maar zullen we dit doen met passende maatregelen en controles om die informatie te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Wanneer u ons informatie over een andere persoon geeft, bevestigt u dat zij u hebben aangesteld om voor hen op te treden en dat u akkoord gaat met de overdracht van hun informatie naar het buitenland.

 

12. Uw rechten onder de GDPR

 

Onder de GDPR zijn uw rechten als volgt:

 

Het recht om geïnformeerd te worden

U moet ermee akkoord gaan dat uw gegevens worden verwerkt voor doeleinden waarvan u op de hoogte bent voordat ze kunnen worden verwerkt. U kunt dit doen door uw toestemming te geven bij het verstrekken van de informatie.

 

Het recht op toegang

U kunt een kopie aanvragen van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren in onze rol als gegevensbeheerder. Als je een account hebt, heb je toegang tot deze informatie via je profiel. Als u geen account heeft, kunt u dit doen door ons een e-mail te sturen naar info@bodot.co

 

Naast uw persoonlijke gegevens bieden we u:

 

 • de doeleinden van de verwerking;

 

 • de categorieën van persoonsgegevens in kwestie;

 

 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt;

 

 • de beoogde periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard;

 

 • uw rechten, zoals uiteengezet in dit beleid;

 

 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

 

 • de bron van de gegevens

 

 • elke geautomatiseerde besluitvorming die in gebruik is op uw gegevens, inclusief de betrokken logica, evenals de betekenis en de beoogde gevolgen.

 

Het recht op rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren, bijvoorbeeld als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt dit recht uitoefenen door in te loggen op uw profiel. Als u geen account heeft of andere gegevens wilt wijzigen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@bodot.co

 

Het recht om te wissen

U kunt uw recht uitoefenen om uw toestemming in te trekken of om verwijdering van persoonlijke gegevens te verzoeken door in te loggen op uw profiel en deze te verwijderen. Als u geen account heeft of specifieke gegevens wilt verwijderen, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@bodot.co.

 

Houd er rekening mee dat de verwijdering mogelijk geen invloed heeft op een lopend wervingsproces waarbij de werkgever de gegevens al heeft ontvangen als onderdeel van het wervingsproces.

 

Het recht om de verwerking te beperken

U kunt verzoeken dat wij uw gegevens bewaren, maar deze niet verder verwerken. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bodot.co

 

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt een kopie aanvragen van de informatie die u ons heeft verstrekt in een veelgebruikte indeling. U kunt dit recht uitoefenen door in te loggen op uw profiel of door een e-mail te sturen naar info@bodot.co.

 

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden en profilering, mocht een dergelijke profilering plaatsvinden in het kader van direct marketing of ons legitieme belang.

 

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan volledig automatische profileringsalgoritmen. Als dergelijke algoritmen worden gebruikt, hebt u het recht om de details van hun werking te kennen. U kunt informatie over geautomatiseerde profileringalgoritmen opvragen door een e-mail te sturen naar info@bodot.co.

 

 

Meer informatie over gegevensprivacyrechten is rechtstreeks verkrijgbaar bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

13. Neem contact met ons op

 

Stel uw vragen, opmerkingen of opmerkingen over dit privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens per e-mail aan info@bodot.co of schrijf naar onze Chief Executive Officer op:

 

Bestuurder

Xabble BV

Lange Lobroekstraat 71/1

2060, Antwerpen

België

 

Xabble zal elke privacyklacht serieus nemen en elke klacht zal door een geschikte persoon worden beoordeeld met het doel om elk probleem tijdig en efficiënt op te lossen. We verzoeken u tijdens dit proces met ons samen te werken en ons alle relevante informatie te verstrekken die we nodig hebben.

 

We kunnen dit beleid op elk moment wijzigen. Raadpleeg de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze pagina om erachter te komen wanneer dit beleid voor het laatst is gewijzigd.